Polityka prywatności

Spółka Artalis Sp. z o.o. ceni sobie zaufanie Użytkowników, dlatego też ich dane przechowuje z  największą starannością i zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, chroniąc je przed  ingerencją osób niepowołanych.  

Niniejsza Polityka prywatności, zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących  przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, wskazuje i wyjaśnia zasady, cele oraz sposób,  w jaki spółka Artalis Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza dane osobowe, jakie mogą udostępnić osoby  korzystające z serwisu internetowego pod adresem: www.festiwalrestauracjislaskich.pl 

Korzystanie ze serwisu jest całkowicie dobrowolne. Serwis, dla prawidłowego jego działania,  wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w treści niniejszej  Polityki. 

I. Definicje 

Administrator 
Oznacza spółkę Artalis Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Dąbrowskiego 50, wpisaną do  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X  Gospodarczy, KRS pod numerem: 0000636035, NIP: 6793133442, która administruje serwisem oraz  gromadzonymi za jego pośrednictwem danymi. 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować można się z  wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pocztą elektroniczną na  adres: marketing@artalis.pl. 

Cookies 
Oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane  na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 

Cookies Administratora (First – party cookies) 
Oznacza Cookies należące do Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną  przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 

Cookies Zewnętrzne (Second- party cookies) 
Oznacza Cookies należące co Administratorów serwisów zewnętrznych za pośrednictwem strony  internetowej Serwisu. 

Serwis 
Oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy,  działający w domenie https://www.festiwalrestauracjislaskich.pl/ 

Urządzenie 
Oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik 
Oznacza podmiot uzyskujący dostęp i korzystający z Serwisu. 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W  szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów  lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają  zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis  indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której  pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do  momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas  trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na  pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z  Urządzenia Użytkownika.

  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do  momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie  Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies  trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych  informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego  Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza  funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

   • Rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i  odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego  indywidualnych potrzeb.

   • Zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.

   • Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji  treści.
   • Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

   • Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w   szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez   Administratora.

  2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry  Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

  3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  4. Zapewnienia niezawodności serwisu.

 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są  pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com [administrator  cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi  analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem  narzędzia internetowej reklamy: System reklamy Benhauer [administrator cookies:  Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie]
  • Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą  serwisów społecznościowych: Facebook.com [administrator cookies: Meta Platforms  Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików  Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do  Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik  może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji  usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować  automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź  informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w  ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w  przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności  dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V. Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych  

Administratorem danych osobowych jest Spółka Artalis Sp. z o.o. 

Przetwarzanie danych osobowych  

Zgodnie z przepisami RODO przez dane osobowe rozumieć należy wszelkie informacje o  zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania  osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na  podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,  identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,  fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby  fizycznej. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się operację lub zestaw operacji  wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany  lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,  przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,  ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie,  łączenie, ograniczanie, usuwanie oraz niszczenie. 

Skąd pozyskujemy dane: 

Podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane są dane Użytkownika, takie jak: adres IP, data  i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki  internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone  podstrony, język.  

Dane Użytkownika takie jak imię, nazwisko, adres e-mail pozyskujemy od Ciebie, jeśli zdecydujesz się  nam je podać. 

Podczas korzystania ze Serwisu dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez  Administratora w następujących celach i przez następujący okres: 

Cele, podstawy i okresy przetwarzania danych osobowych: 

Podczas korzystania ze Strony Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących  celach i przez następujący okres: 

1) kontaktu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Serwisie: 

W zakładce Kontakt podany jest adresy e-mail na który Użytkownik może wysłać Administratorowi  wiadomość. Aby to zrobić, Użytkownik musi podać przynajmniej swój adres e-mail. Dane użytkownika  oraz informacje podane w wiadomości będą w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia  Administratorowi kontaktu z Użytkownikiem i przesłania na wskazany przez niego adres e-mail  odpowiedzi albo w celu kontaktu telefonicznego, jeśli w swojej wiadomości użytkownik wyraził taką  preferencję. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda Użytkownika wynikająca  z zainicjowania kontaktu. 

Dane Użytkownika będą przetwarzane także po zakończeniu udzielania odpowiedzi na przesłaną  Administratorowi wiadomość. Podstawą prawną takiego dalszego przetwarzania jest 

usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji, nie dłużej jednak niż przez czas  przedawnienia możliwych związanych z korespondencją roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

2) rezerwacji miejsca w restauracjach biorących udział w Festiwalu Restauracji Śląskich. 

Po kliknięciu w zakładkę Rezerwacja wyświetla się formularz kontaktowy, umożliwiający dokonanie  rezerwacji miejsca w dowolnej restauracji biorącej udział w Festiwalu Restauracji Śląskich. Aby  dokonać rezerwacji Użytkownik musi podać swoje imię, adres e-mail oraz numer telefonu. Dane  użytkownika będą w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia Administratorowi rezerwacji  miejsc i kontaktu z Użytkownikiem. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda  Użytkownika wynikająca z zainicjowania procesu rezerwacji.  

Dane Użytkownika przetwarzane będą do upływu terminu rezerwacji. 

3) analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Serwisu, w tym przez pliki  cookies: 

W tym wypadku dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest  prawnie uzasadniony interes Administratora Serwisu, wyrażający się w zapewnieniu prawidłowego  funkcjonowania Serwisu. 

4) wykorzystywania plików cookies w Serwisie w celach marketingowych i statystycznych: W tym przypadku podstawą przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda Użytkownika.  

Dane te są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na wykorzystywanie plików cookies lub do momentu  ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. 

Odbiorcy danych 

Dane Użytkownika pozyskane przy korzystaniu z Serwisu udostępniane są tylko wtedy, gdy jest to  niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia usług przez Administratora oraz działania  Serwisu , jak również, gdy wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami danych  osobowych są:  

 • podmioty, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika przy  świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu i serwisu stron internetowych, usług poczty  elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także obsługi systemów  informatycznych; 
 • podmioty uprawnione do otrzymania dostępu do danych osobowych na mocy powszechnie  obowiązujących przepisów prawa; 
 • Google LLC oraz Google Ireland Limited – z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy  statystyk Serwisu oraz weryfikacji ruchu w Serwisie; 

Bezpieczeństwo danych osobowych: 

Dane osobowe zbierane i przetwarzane za pośrednictwem Strony będą przechowywane i  przetwarzane w celu minimalizacji ryzyka zniszczenia lub (również przypadkowej) utraty danych,  uzyskania dostępu do danych lub użytkowania danych przez osoby nieupoważnione bądź użytkowania  danych niezgodnie z pierwotnym celem zbierania danych. Służą do tego techniczne i organizacyjne  środki bezpieczeństwa wprowadzone przez nas.

Do przetwarzania danych w imieniu Administratora dopuszczone są wyłącznie osoby do tego  upoważnione, zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszej Polityki i zachowania w  tajemnicy przetwarzanych danych osobowych.  

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich 

Gromadzone i przetwarzane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do  niezależnych dostawców usług informatycznych lub usług przechowywania danych, z uwzględnieniem  przechowywania w chmurze. Dane są przekazywane wyłącznie zgodnie z przepisami o ochronie danych  oraz pod warunkiem zapewnienia właściwego zabezpieczenia danych oraz środków przekazu, na  przykład na podstawie umowy o przekazie danych w oparciu o klauzule umowne przyjęte przez Komisję  Europejską w odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez administratorów danych w EOG  administratorom danych i podmiotom przetwarzającym w systemach prawnych nieposiadających  odpowiednich przepisów o ochronie danych lub w oparciu o porozumienia w sprawie ochrony  prywatności (Privacy Shield) dotyczącego przekazywania danych osobowych przez podmioty w UE do  podmiotów w Stanach Zjednoczonych lub równorzędnej umowy w innych systemach prawnych, lub  przekazywanie danych do kraju, w przypadku którego Komisja Europejska ustaliła, że prawnie  przewidziany poziom ochrony danych w tym kraju jest odpowiedni, lub w przypadku gdy konieczne  jest zawarcie lub wykonanie umowy z stroną trzecią i dla celów takiej umowy przekazanie danych leży  w interesie osoby, której dane dotyczą. W pozostałych przypadkach dopuszczalne jest ponadto  przekazanie danych gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę. 

Prawa osób, których dane przetwarza Administrator: 

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z następujących praw: 

 • prawa dostępu do treści swoich danych,  
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawa do przenoszenia danych,  
 • prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 • w przypadku przetwarzania danych w oparciu o udzieloną zgodę- prawo cofnięcia tej zgody w  dowolnym czasie 
 • w sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych  osobowych narusza przepisy RODO- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Zmiany 

Administrator zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany niniejszej Polityki  prywatności bądź też do aktualizacji jej treści np. w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach  prawa. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności publikowane będą w Serwisie.